Правила користування

центральною бібліотекою для дітей

І. Загальні положення

Правила користування міською центральною бібліотекою для дітей розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729.

Правила користування бібліотекою поширюються на всіх користувачів бібліотеки.

Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів та наявності інформаційних ресурсів.

ІІ. Права користувачів.

Користувачами бібліотеки є діти й підлітки, організатори дитячого читання (батьки, вчителі, вихователі, бібліотекарі, студенти – майбутні педагоги, бібліотечні працівники) та інші категорії населення причетні до процесів виховання, навчання, організації дозвілля дітей.

Кожний громадянин із зазначених категорій користувачів незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статті, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання має право на бібліотечне обслуговування.

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи (книги, періодичні видання, кінофотофонодокументи, документи на електронних носіях) з бібліотечного фонду, брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека, входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби, лекторії тощо) та користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

Бібліотечне обслуговування здійснюється через систему: абонементів, читальних залів та забезпечення Інтернет – доступу користувачам.

Користувачі абонементу мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі.

Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Термін користування документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів.

Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються в читальному залі. Кількість документів, що видаються користувачам в читальному залі не обмежується.

Цінні для бібліотеки видання, довідники, енциклопедії та періодичні видання поточного року видаються для користування тільки в читальному залі.

У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін а також скористатися послугами Інтернет для пошуку та одержання необхідної інформації з електронних джерел.

Організатори дитячого читання, особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотекою мають право користуватися читальними залами.

Окремі категорії користувачів (діти – сироти, діти – інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також користувачі, що записалися до бібліотеки колективно, під час бібліотечних акцій, Дня відкритих дверей) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

Ш. Обов’язки користувачів.

Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, свідоцтво про народження дитини або документи, що їх замінюють, надають фотокартку для оформлення квитка користувача, ознайомлюються з бібліотечними послугами, правилами користування бібліотекою й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра; підписують зобов’язання щодо виконання правил користування бібліотекою та дозвіл на занесення персональних даних до електронної бази й використання їх у межах бібліотеки.

Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який надають батьки чи особа, під наглядом якої вони перебувають.

У разі зміни місця проживання користувач повинен своєчасно повернути бібліотечні документи та повідомити про це бібліотеку.

Користувач повинен дбайливо ставитися до документів, взятих з бібліотечного фонду; при одержанні перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

За кожний документ, одержаний у бібліотеці, користувач розписується в читацькому формулярі (за дошкільників розписуються батьки). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

Документи, одержані з фондів бібліотеки користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушень термінів користування документами сплачується пеня за кожний документ та кожний прострочений день. Розмір пені встановлюється бібліотекою.

Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним художньо рівноцінним, або відшкодувати реальну ринкову вартість документа для придбання нового. Розмір відшкодування в залежності від цінності видання визначає бібліотека.

За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші, загальних правил етикету, культури поведінки та протипожежної безпеки.

Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, несвоєчасно повертає або пошкоджує бібліотечні документи, обладнання, комп’ютерну техніку в залежності від міри нанесених збитків, позбавляється права користуватися бібліотекою терміном від півроку до повного виключення з числа користувачів бібліотеки.

Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

ІУ. Обов’язки та права бібліотеки.

Інформувати користувачів про всі види інформаційно-бібліотечних послуг, що надає бібліотека, в т.ч. й платні. Самостійно визначати перелік платних послуг відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” та переліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271.

Створювати умови комфортного бібліотечного обслуговування користувачів, надавати допомогу в доборі потрібних документів з бібліотечного фонду та в пошуку необхідної інформації з електронних джерел з використанням мережі Інтернет.

Дбати про культуру обслуговування користувачів, дотримуватися етики взаємовідносин бібліотекаря і користувача.

Не використовувати базу персональних даних користувачів бібліотеки з будь – якою метою, крім наукової, без їх згоди.

Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання дітей.

Враховувати інтереси та запити користувачів при формуванні бібліотечного фонду, проведенні масових заходів, створенні читацьких об’єднань та клубів за інтересами.

Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення терміну користування документами.

Позбавляти права користуватися бібліотекою терміном від півроку до повного виключення з числа користувачів бібліотеки тих, хто порушує правила користування бібліотекою, несвоєчасно повертає або пошкоджує бібліотечні документи, обладнання, комп’ютерну техніку. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

Звітувати про роботу бібліотеки перед користувачами, громадськістю; висвітлювати різні напрямки діяльності закладу за допомогою бібліотечного веб-сайту та через засоби масової інформації.

Кiлькiсть переглядiв: 262

Коментарi